fa.eqlearning.org
براهنی و ترجمه‌های روانشناسی
براهنی و ترجمه‌های روانشناسی مروری بر آثار و اندیشه‌های دکتر محمد‌نقی براهنی دکتر براهنی ، پیشگام ترجمه‌های روانشناسي در ایران استاد محمد‌نقی براهنی، جزو نخستین روانشناسان در ایران است که نام خود ر…