fa.eqlearning.org
بدن انسان در آزمون طب آیورودا
آزمون تعیین نوع بدن انسان و دوشا در طب آیورودا در هنگام پاسخدهی به سه آزمون نوع بدن انسان به روش آیورد ماهاریشی (واتا ، پیتا، کافا ) توجه داشته باشید که این یک آزمون رتبه ای است. به این معنا که …