fa.eqlearning.org
Feedback بازخورد و تست مهارت ارتباطی
بازخورد Feedback و تست مهارت ارتباطی Test Communication skill بازخورد Feedback چیست؟ بازخورد Feedback در فرهنگ عمید به معنای « روبه‌رو شدن» است اما در واقع یک اصطلاح علمی و چند کاربردی است، به ط…