fa.eqlearning.org
اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی
مقاله درمورد اعتیاد ، کیفیت زندگی و هوش هیجانی مقايسه هوش هيجاني ، اعتیاد و كيفيت زندگي در مردان معتاد و غير معتاد در سالهای اخیر، هوش هیجانی « Emotional Intelligence » به عنوان یکی از متغیرهای روا…