fa.eqlearning.org
آموزش هوش هیجانی در گروه های تخصصی
برنامه و اهدافی که در گروه های تخصصی آموزش هوش هیجانی دنبال می شود، به شرح زیر می باشد: گروه تلگرامی تخصصی آموزش هوش هیجانی در محیط کار و کارآفرینی با نگاهی به مارکتینگ و مدیریت فروش: این گروه با ه…