fa.eqlearning.org
آموزش زبان بدن و دستگاه رمزگذارى‌هاى اکمن
آموزش زبان بدن و دستگاه رمز گذاری اعمال چهره ای پل اکمن پل اکمن Paul Ekman در کتاب زبان بدن خود با نام «چهره چه چیزی را آشکار می‌کند؟» What the Face Reveals بیان کرده است که از چهره نشت بسیار ز…