evzor.sk
ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI
ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY VZNIKNUTEJ NA PREVZATEJ ZÁSIELKE, PODANÁ PROTI ZASIELATEĽOVI Obvodnému súdu v (presná adresa súdu) Žalobca: , a.s., so sídlom , , , IČO: Žalovaný: , s.r.o., so sídlom , , , IČO: Žaloba o zaplatenie , - EUR