energypress.net
Ukapljeni plin će duže vremena biti skuplji, ali nam terminal treba