energypress.net
Napadnuto tursko veleposlanstvo u Danskoj