efsmittsverige.org
Information om styrelsens stadgeändringsproposition
EFS Mittsveriges styrelse kommer att lägga fram en stadgeändringsproposition på årsmötet den 18 april 2020. Propositionen omfattar ett antal mindre justeringar och förtydliganden av våra stadgar. Ä…