eccentricbliss.com
Seven Years Before the Day of Doom
Seachd bliadhna roimh ’n bhràth, Thig muir air Eirinn ré aon tràth, ’S thar Ile ghuirm ghlais, Ach snàmhaidh I Choluim Chléirich! Seven years before that awful day, When time shall be no more, A dr…