ebmas-praha.cz
Seminář s Dai-Sifu Eminem – nácvik technik