danaholding.com
تفاوت های رهبری و مدیریت و اهمیت آن ها - هلدینگ دانا پلیمر | ۲۴ سال در خدمت صنعت ایران
رهبری سازمان یکی از حساس ترین کارهای موجود است. در این مقاله میخوانیم که چرا آموزش مدیران به روش های سنتی پاسخ جامعی برای سازمان های پیشرو در عصر فعلی نیست.