d4nh.com
Mile Magazine
Bạn đang xem lại ấn phẩm in thử nghiệm đầu tiên của MILEMagazine mùa xuân 2012 dưới dạng lưu hành nội bộ, một dự án nghệ thuật độc lập của những nghệ sĩ trẻ yêu sáng tạo và sự mới mẻ. Ra mắt từ những cover mang tính thẩm mỹ và nghệ thuật rất riêng, dần dần MILE đã hoàn thiện những trang nội dung đầu