cooperaccio.org
Objectus institucionals
En relació al nostre quefer extern: – Participar, juntament amb altres organitzacions i plataformes afins als nostres principis, en accions dirigides a promoure canvis en l’actual siste…