bullionword.com
Never leave the right place
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते, दंता: केशा नखा नरा: | इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत् || sthaanbhrashtaa n shobhante, dantaha ke...