bullionword.com
Property of gentlemen
धवलयति समग्रं चन्द्रमा जीवलोके , किमिति निजकलंकं ना s तमसंस्थं प्रमाष्टि | भवति विदितमेतत्प्रायश: सज्जनानां , परहितनिरतानामादरो न...