buhaykorea.com
toilet3 - Buhay Korea
The round toilet bowl matches the circle design of the wallpaper.