breziiri.com
Shtatë imamët më të shquar të medinës
Imamët që bartën barrën kryesore nga sahabët, që ecën rrugës së tyre në Medinë ishin shumë, por më të shquarit ishin shtatë prej tyre. Ata janë: Seid ibn Musejebi, Urve