breziiri.com
Imam Esh’ariu dhe braktisja e mu’tezilizmit
Imam el-Esh’ariu thotë: Gjatë dhjetë ditëve të para të Ramazanit, unë e pash (në ëndërr) Resulullahun (s.a.v.s.). Ai tha: “O Ali ndihmoi medhhebet që janë transmetuar vërtetësisht nga unë, sepse