breziiri.com
Hukmet dhe burimet e Sheriatit islam shkurtazi
Definicioni i Sheriatit: Përmbledhja e dispozitave fetare, sipas të cilave veprojnë myslimanët, quhet sheriat. Sheriati është ligj fetar i myslimanëve. Dispozitat e Sheriatit përfshijnë të gjitha veprat e personave të