breziiri.com
Gjenocidi mbi muslimanët rohinja
Vëllezër dhe motra në Islam! Tema e hutbes së sotme është: „Gjenocidi mbi muslimanët Rohinja“ (...) Ia kujtoj vetvetes dhe juve një pjesë të ajetit 217, të sures el-Bekare: ...وَلاَ