bostonska.net
Boston Mayor Declares Dec 27 Mighty Mighty Bosstones Day | Boston Ska (dot) net
The Boston Globe reported that Boston Mayor Marty Walsh had declared December 27 to be Mighty Mighty Bosstones Day.