bonyadali.com
کارگاه مدیریت زندگی
به منظور بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به راه حل‌های مناسب برای رفع نیازهای زنان تحت پوشش، کارگاهی یک روزه با عنوان «مدیریت زندگی» با حضور زنان سرپرست خانوار و با هدایت اساتید محترم آقایان اسماعیلی و منافزاده پنجشنبه ۲۲آذر ۱۳۹۷ در محل دفتر بنیاد برگزار شد. در آغاز در رابطه با