blog-ph.com
Spanish-born Philippine artist JUVENAL SANSÓ Turns 90!