beout.be
Trinxx neemt deel aan ‘Holland’s Got Talent’
Na ‘Belgium’s Got Talent’ neemt Trinxx (spreek uit: Triniks) aan ‘Holland’s Got Talent’.