behdashtmohit.com
استخدام کاردان بهداشت محیط بعنوان بهورز در دانشگاه علوم پزشکی اسفراین - وب سایت علمی و آموزشی بهداشت محیط
آگهی پذیرش بهورز درقالب قرارداد کار معین(موضوع تبصره ۵ ماده ۳۱ آئین نامه اداری،استخدامی وتشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه) دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش طبق تبصره یک دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورز مصوبه مورخ ۹۵/۵/۱۸ هیات امنای …