beachwoodkollel.com
Mazel Tov and Shalom Zachor
Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Pinny Beer on the birth of a boy. Shalom Zachor in their home 2423 White. Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Dovid Chavkin on the birth of a boy Shalom Zachor in their h…