bcm.org.rs
Privatizacija društvenih preduzeća na Kosovu i prava raseljenih lica
Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti od kraja 2007. godine pruža pravnu pomoć interno raseljenim licima u postupcima za realizaciju prava iz privatizacije na Kosovu. Ovaj tekst je zasnovan na iskustvima Balkanskog centra za migracije. Uvodne napomene Proces privatizacije na Kosovu je formalno započeo 2002. godine, donošenjem Uredbe br. 2002/12 od 13. 06. 2002. godine kojom je