avalot-proves.net
EMANCIPACIÓ JUVENIL - El projecte de vida de les joves es dificulta degut a les males condicions salarials i els preus de l'habitatge
La taxa d’emancipació juvenil mesura la proporció de la població juvenil que ja no viu a la seva llar d’origen respecte el total de la població. En aquest cas veiem com només el 23.78% de les Jov...