atimedesign.com
พาณิชย์เตรียมเรียกร้านค้าบน Social Media จดทะเบียน "DBD Registered"
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาคุมเข้มร้านค้าออนไลน์ โดยให้ร้านค้าแจ้งให้ไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกกฏหมาย ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน