asayeshgroup.com
قوانین پمپ ها
قوانین پمپ ها پمپ های سانتریفیوژ که در آنها نخست به سیال سرعت داده می شود و سپس انرژی سرعت به انرژی فشار تبدیل می شود، می توانند با یک سری قانون به نام قوانین پمپ ها یا قوانین Affinity بیان شوند. پیش فرض قوانین Affinity این است که منحنی سیستم مشخص است و این که