artit-k.com
มาเปรียบเทียบคำสั่ง If-Else กับ Select-Case บน VB.NET กันดีกว่า
ทดสอบคำสั่ง If Else เทียบกับ Select Case ด้วยการ Benchmark คำสั่ง เพื่อวัดผลในแง่ของความเร็วในการประมวลผล