artit-k.com
ทดสอบคำสั่ง If ในรูปแบบต่าง ๆ บน Android กันหน่อย
ทดสอบคำสั่ง If ด้วยการ Benchmark คำสั่ง ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อวัดผลในแง่ของความเร็วในการประมวลผล