amirmehdi.com
قصه های جیبی: قصه های ارواح
جلد چهارم از مجموعه قصه های ارواح ترسناک ترین داستان های کوتاه از بزرگ ترین نویسنده های جهان