aliizadi.com
آیا جمهوری اسلامی درحال فروپاشی است؟
علی ایزدی ، دگرباوران ۹ دی ۱۳۹۷ ، دسامبر ۲۰۱۸ فائزه هاشمی در مصاحبه خبرساز اخیر خود با روزنامه مستقل اذعان می نماید : «از لحاظ محتوایی این فروپاشی اتفاق افتاده چرا که هر جا را می‌بینی ف…