87fan.club
「Repo」第一次參加飯瞇(fan meeting)就上手
主標:第一次參加飯瞇(fan meeting)就上手 副標:一段從文鳥到面白文鳥的旅程 【註:本…