wp.dalinka.com
Paris, France (1999)
January 18-24, 1999. Paris, France