wp-pipes.com
Wp Pipes làm được nhiều hơn những gì bạn mong đợi
Wp pipes hiện đang được liệt vào trong những Plugin lấy tin tự động tốt nhất với nhiều tính năng tự động đặc biệt cho SEOer