wonghohnkhew.com
Yi Long could fracture Buakaw`s kicking leg by tai-ji : 海底针 - 狮城黄师傅
In the fight : Yi Long vs Buakaw on 6 Jun 2015, Yi Long had held Buakaw`s kicking leg thrice (once in round 1 and twice in round 3 ) under his arm-pit. If Yi Long used tai-ji movement, namely 海底针 as shown in my video, Buakaw`s leg would be fractured ! Actually Yi Long…