webfaver.com
Làm sạch Docker containers, images – WebFaver
Ở đây ghi chú nhanh một số lệnh để làm sạch Docker containers và images: Xem danh saćh Containers: docker ps -a Images: docker images -a Bạn có thể thấy có nhiều image trong danh sách có dạng :. Đây… Continue Reading →