webfaver.com
Làm thế nào để xử lý ngoại lệ trong Sequelize.js try ... catch ..? – WebFaver
Để xử lý lỗi xảy ra khi có các ngoại lệ trong Sequelize, ví dụ insert duplidated row, thì rất đơn giản. Nhưng trong tài liệu của Sequelize.js thì hoàn toàn không nhắc gì đến vấn đề này. Cho nên mình… Continue Reading →