webfaver.com
[jQuery Tuts] Tạo chức năng kéo thả trong jQuery không dùng plugins
Chức năng kéo thả đối tượng trên trang web là hiệu ứng rất phổ biến, nhất là các chức năng cần sắp xếp các đối tượng, định vị vị trí giữa các đối tượng.