webfaver.com
jQuery #2 Cú pháp jQuery selector – WebFaver
jQuery Selector chính là trái tim của jQuery. Đây là công cụ truy vấn để tìm kiếm DOM Objects trên trang web, nhanh chóng lấy được đối tượng cần thao tác...