webfaver.com
Làm quen với Javascript – WebFaver
Như ở bài trước Javascript là tương lai của lập trình? Bài này sẽ làm quen với javascript và với các quy tắc cơ bản của ngôn ngữ