webfaver.com
Cách dùng javascript thay thế ảnh lỗi bằng ảnh mặc định – WebFaver
Thủ thuật dùng javascript thay thế ảnh lỗi bằng ảnh mặc định cho ảnh thumbnail sản phẩm, bài viết,...