webfaver.com
Sử dụng kiểu dữ liệu phi cấu trúc trong Postgres hỗ trợ NoSQL – WebFaver
Từ khi Postgres hỗ trợ NoSQL (với hstore, json và jsonb), câu hỏi sử dụng Postgres theo mô hình quan hệ hay mô hình NoSQL thường xuyên được đăt ra. Bạn sẽ bỏ hoàn toàn kiểu dữ liệu cấu trúc… Continue Reading →