webfaver.com
Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS / Ubuntu từ mã nguồn – WebFaver
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Nginx trên CentOS và Ubuntu từ mã nguồn