webfaver.com
Cài đặt FTP server trên CentOS sử dụng Pure FTPd – WebFaver
Trên CentOS nói riêng và Linux nói chung có rất nhiều phần mềm để tạo máy chủ FTP, tuy nhiên nói đến tính bảo mật, đơn giản trong cấu hình sử dụng thì phải kề đến Pure FTPd. Mục lục1… Continue Reading →