w.webohrid.com
Светски ден на градовите • WebOhrid
Свесни за значењето на основните урбанистички услуги како основа за севкупниот општествен и економски развој, Генералното собрание на Обединетите нации